Cele, które Stowarzyszenie ma do zrealizowania

 • kreowanie i upowszechnianie wizerunku powiatu limanowskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz integracja społeczności lokalnej w tym głównie jednostek samorządu lokalnego, branży turystycznej oraz stowarzyszeń działających w sferze turystyki,
 • tworzenie i rozwój produktów turystycznych wokół lokalnych atrakcji turystycznych,
 • promocja turystyczna oraz koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w regionie,
 • gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach oraz usługach turystycznych,
 • wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej,
 • wspieranie rozwoju lokalnej turystyki w tym zwiększenie liczby turystów odwiedzających powiat limanowski,
 • inicjowanie, opiniowanie, a także wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
 • podejmowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych,
 • prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w sferze turystyki w tym doskonalenie kadr turystycznych,
 • prowadzenie monitoringu w zakresie turystyki,
 • inicjowanie działań w celu stworzenia poprawy infrastruktury około turystycznej,
 • działania w sferze turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości w sferze turystyki,
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w sferze turystyki,
 • działania w sferze turystyki na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych w tym seniorów w zakresie zdrowia, wspieranie funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych,
 • edukacja ekologiczna, w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
 • edukacja w zakresie energii odnawialnej i samej energii odnawialnej w tym propagowania jej stosowania,
 • wspieranie lokalnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 • Rozwój oferty turystycznej i sportowej,
 • Doradztwo, organizowanie warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych oraz udzielanie wsparcia finansowego na działalność organizacji pozarządowych szczególnie tych działających w obszarze turystyki,
 • wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania w obszarze turystyki.
 • Rozwój infrastruktury turystycznej, sportowo- rekreacyjnej oraz społecznej

Realizacja działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym i wykluczeniu osób z niepełno sprawnościami.

Cele osiągane będą poprzez

 • Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowymi, z Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania w zakresie turystyki,
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej,
 • Organizacja i/lub udział w imprezach promocyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych, charytatywnych,
 • Udział w targach krajowych i zagranicznych,
 • Koordynację działań w zakresie realizacji kalendarza imprez,
 • Udział w tworzeniu polityki regionalnej w zakresie turystyki i opiniowanie wniosków w zakresie infrastruktury turystycznej,
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym organizacje konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań, szkoleń, wystaw,
 • Prowadzenie działalności wydawniczej w tym redagowanie różnego rodzaju publikacji takich jak np: periodyków, broszur, katalogów i serwisów internetowych,
 • Opracowywanie oraz udział w opracowywaniu strategii rozwoju, planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej a także planów promocji,
 • Zapewnienie szerokiej informacji turystycznej oraz banku danych o atrakcjach turystycznych i podmiotach działających na terenie zrzeszonych gmin,
 • Ogłaszanie konkursów o tematyce turystycznej i innej, zgodnej z celami działalności,
 • Wymiany, spotkania, wizyty studyjne, festiwale i inne projekty krajowe oraz międzynarodowe,
 • Organizowanie i/lub koordynacja lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć turystycznych i innych zgodnych z celami działalności,
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy i jednostki, o których mowa w ust. 2, na zasadach określonych w umowie zawieranej pomiędzy tymi organami i jednostkami a stowarzyszeniem,
 • Prowadzenie punktów informacji turystycznej.