You are currently viewing Akademia Turystyki Powiatu Limanowskiego

Akademia Turystyki Powiatu Limanowskiego

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego pozyskała środki, z budżetu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”, na realizację zadania publicznego pt. „Akademia Turystyki Powiatu Limanowskiego”.

W ramach realizacji projektu zaplanowaliśmy następujące zadania:

  • Organizacja dwóch wizyt studyjnych dla kadr turystycznych.

W ramach zadania planowana jest organizacja 2 wizyt studyjnych do atrakcji na terenie Polski zarządzanych w sposób profesjonalny (np. Szlak Rowerowy Green Velo,Trasy narciarskie w Jakuszycach, Szlak Zabytków Nauki i Techniki na Śląsku, inne możliwe). Każdorazowo w wizycie weźmie udział minimum 25 osób – zarządzających atrakcjami turystycznymi w powiecie limanowskim, władz samorządowych, kadr turystycznych. Każda wizyta potrwa co najmniej 3 dni. Celem wizyt będzie pokazanie sposobu profesjonalnego zarządzania atrakcjami turystycznymi, poznanie tajników sukcesu danego produktu, możliwość wymiany informacji, inspiracja, podniesienie poziomu wiedzy.

  • Utworzenie przez okres 2 lat systemu mobilnej informacji turystycznej.

W ramach zadania planowana jest organizacja mobilnych punktów informacji turystycznej, czynnych w okresach wakacyjnych (od majówki do sierpnia – 4 miesiące) i okresach zimowych (od świąt Bożego Narodzenia do ferii włącznie – 3 miesiące). Punkty będą czynne jedynie w weekendy. Łącznie 7 miesięcy w roku przez okres 2 lat. W projekcie zostaną zatrudnieni profesjonalnie przygotowani informatorzy, opłacone zostaną wynagrodzenie informatorów szkolenia informatorów, wyposażenie punktów, wynajem miejsc pod punkty, opłaty za media, promocja sieci punktów.

  • Opracowanie strategii rozwoju organizacji – audyt zasobów.

Przygotowany zostanie dokument w oparciu o własne doświadczenia, analizy, spotkania focusowe. Wytyczone zostaną kierunki działań na kolejne lata, modele funkcjonowania i finansowania działalności.

  • Powstanie Akademii Kadr Rozwoju Turystyki Powiatu Limanowskiego.

Zorganizowany zostanie cykl 20 kursów specjalistycznych dla kadr turystycznych funkcjonujących w Powiecie Limanowskim. Przykładowe kursy: animatora czasu wolnego, kurs tworzenia produktów turystycznych, kurs tworzenia szlaków tematycznych, wiosek tematycznych, zarządzanie informacją turystyczną, kurs dziennikarski, kurs PR w turystyce, e marketing w turystyce, pozyskiwanie inwestora, zarządca atrakcji turystycznych, tworzenie pakietów pobytowych, kurs pilotów wycieczek, kurs przewodników beskidzkich.

  • Przygotowanie Strategii Rozwoju Turystyki w Powiecie Limanowskim.

W ramach dokumentu zostaną zbadane najważniejsze zasoby i atrakcje turystyczne w Powiecie (audyt) zostaną określone misja, wizja i cele rozwoju turystyki (strategia). Ważną jego częścią będzie określanie oferty produktów turystycznych Powiatu (program rozwoju produktów) oraz opisanie rekomendacji dotyczących narzędzi dotarcia i grup docelowych do których należy kierować działania promocyjne (program promocji). Elementami składowymi strategii będą osobne dokumenty takie jak: Audyt zasobów turystycznych, Strategia Rozwoju Turystyki.

  • Przeszkolenie kadr Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.

Podniesiemy kompetencje naszego zespołu liczącego – wzmocnimy przez to działalność misyjną W ramach projektu planowane jest cykl szkoleń dla kadr lokalnej organizacji turystycznej niezbędnych do zarządzania strategią, punktami systemu mobilnej informacji turystycznej. Przeprowadzone zostaną szkolenia z zarządzania, ale również szkolenia branżowe wyjazdy zapoznawczo – szkolące w Polsce i lub w Europie. Wzrośnie w ten sposób potencjał organizacyjny naszej organizacji.

  • Doposażenie organizacji w niezbędny sprzęt.

Zostanie zakupiony sprzęt biurowy ( aparat fotograficzny, laptop, inne urządzenia, kontener wystawienniczy, balon reklamowy).

  • Zakup kontenera wystawienniczego.

Zadanie publiczne pn. „Akademia Turystyki Powiatu Limanowskiego”, zaplanowane jest na okres trzech lat, jego realizacja potrwa do 31 grudnia 2024r.

Kwota dofinansowania: 422 000,00 zł.