You are currently viewing Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego ponownie ogłasza konkurs na logo

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego ponownie ogłasza konkurs na logo

W związku z faktem, że Komisja Konkursowa nie dokonała wyboru logo spośród zgłoszonych propozycji, Zarząd LOT Powiatu Limanowskiego ponownie ogłasza konkurs na logo Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego. Zgłoszenia w konkursie przyjmowane są do 08 listopada 2019 r.

Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięskiej pracy prezentującej logo Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego pozwalającego kreować pożądany wizerunek Powiatu Limanowskiego.

Logo powinno kojarzyć się z powiatem, jego historią, tradycją, kulturą, przyrodą lub innymi walorami charakterystycznymi dla powiatu i jego społeczności, być oryginalne, czytelne i funkcjonalne, cechować się wysokim poziomem artystycznym, spełniać jednocześnie rolę marketingową i informacyjną.

Konkurs skierowany do projektantów, artystów plastycznych, uczniów, studentów, absolwentów szkół i uczelni wyższych – osób fizycznych, prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub też mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy projekt graficzny musi zostać dostarczony na nośniku elektronicznym w wersji kolorowej i czarno – białej oraz w wersji papierowej.

Projekty Logo LOT Powiatu Limanowskiego należy dostarczyć w zamkniętej i zabezpieczonej przed zniszczeniem kopercie do dnia 08 listopada 2019 r., z dopiskiem „Konkurs na Logo Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego” na adres: Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, pokój 232 A wraz z:

  • wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym na Konkurs na Logo LOT Powiatu Limanowskiego
  • uzasadnieniem projektu logo (krótki opis użytej symboliki, kolorystyki, etc).

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami i podpisać.

Ocena projektów nadesłanych na Konkurs odbywać się będzie wg następujących kryteriów:
a) zgodność z założeniami zawartymi w Regulaminie,
b) potencjał komunikacyjny,
c) wyróżnienia na tle konkurencji;
d) badanie preferencji, klasyfikacji i skojarzeń,
e) badanie czytelności,
f) badanie zapamiętywalności. Za nagrodzony projekt i przeniesienie praw do niego na Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego zostanie twórcy przekazana nagroda finansowa w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

ZGŁOSZENIE NA KONKURS
REGULAMIN_LOGO

Dodaj komentarz